Water bubbles - vase goblet - straw poking - hydrophone inside - handling 1

Water bubbles - vase goblet - straw poking - hydrophone inside - handling 1.
0:01

Category

Water

Quality

WAV, 96kHz, 24bit