Toilet flush powerfully with glugs 2

0:19
Toilet flush powerfully with glugs 2