0:06
Sci-Fi Effect: time warp exit - the word "morphing" time stretched.
0:03
Sci-Fi Effect: time warp exit - the word "morphing" time stretched (2).
0:05
Sci-Fi Effect: time warp exit - warped human voice.
0:09
Sci-Fi Effect: time warp exit - long, warped human voice.
0:04
Sci-Fi Effect: time warp exit - rise and rapid morph.
0:02
Sci-Fi Effect: time warp exit - fast descending warp.
0:05
Sci-Fi Effect: time warp exit - rapid, jarring time-stretch element.
0:03
Sci-Fi Effect: time warp exit - fast turn-on riser.
0:02
Sci-Fi Effect: time warp exit - minimal, decelerating sound.
0:03
Sci-Fi Effect: time warp exit - quick morphing riser.
0:03
Sci-Fi Effect: time warp exit - shuffling, hostile warp.
0:03
Sci-Fi Effect: time warp exit - buzzing metallic riser.
0:03
Sci-Fi Effect: time warp exit - switch-on and off.
0:12
Sci-Fi Effect: time warp exit - descending buzzing glitch.
0:02
Sci-Fi Effect: time warp exit - short digital morph.
0:07
Sci-Fi Effect: time warp exit - decelerating digital morph.
0:05
Sci-Fi Effect: time warp exit - jabbering digital morph.
0:05
Sci-Fi Effect: time warp exit - landing/descending morph element.
0:04
Sci-Fi Effect: time warp exit - electric/voltage morph.
0:02
Sci-Fi Effect: time warp exit - rapid warping/shuffling.