0:04
Harsh hi hat rhythm loop
0:15
Fast hi hat rhythm loop