0:14
Reactor core glow, electrical
0:14
Reactor core glow