0:01
Cloth Rip (12).
0:01
Cloth Rip (11).
0:01
Cloth Rip (10).
0:01
Cloth Rip (9).
0:01
Cloth Rip (8).
0:01
Cloth Rip (7).
0:01
Cloth Rip (6).
0:01
Cloth Rip (5).
0:01
Cloth Rip (4).
0:01
Cloth Rip (3).
0:01
Cloth Rip (2).
0:02
Cloth Rip (1).
0:24
Seamstress' studio ambience - spraying and ironing cloth.
0:22
Seamstress' studio ambience - clothing rack handling with metal hangers and fabric shuffling.
0:01
Zipper zipping (42).
0:01
Zipper zipping (41).
0:01
Zipper zipping (40).
0:01
Zipper zipping (39).
0:01
Zipper zipping (38).
0:01
Zipper zipping (37).