0:01
Brief Low Human Burping
0:01
A male burping.
0:01
Short Loud belch
0:01
Brief Low Human Burping
0:01
Single Brief Belch, Almost vomitting
0:01
A male burping.
0:01
A short male burp.
0:01
Single Sustained Human - Burping
0:01
Short Deep Human Burping
0:01
A male burping.
0:01
Brief Low Human - Burping
0:01
A male burping.
0:01
Big low forced Belch. Vintage recording.
0:05
A female repeatedly burping.
0:05
A male burping several times.
0:06
A male burping several times.
0:05
A woman repeatedly burping.
0:02
Three brief sharp throaty burps
0:01
A male belching or burping.
0:01
Quick, Short Burp