0:01
Machine gun - shooting or firing - double salvo 2.
0:02
Heavy artillery - salvo - short 4.
0:02
Heavy artillery - salvo - long 3.
0:01
Machine gun - shooting or firing - double salvo 4.
0:01
Machine gun - shooting or firing - double salvo 3.
0:01
Machine gun - shooting or firing - double salvo 1.
0:01
Laser gun - salvo - short 2.
0:01
Laser gun - salvo - long 2.
0:01
Laser gun - salvo - short 1.
0:01
Laser gun - salvo - long 1.
0:01
Heavy artillery - salvo - short 3.
0:01
Heavy artillery - salvo - short 2.
0:01
Heavy artillery - salvo - long 2.
0:01
Heavy artillery - salvo - short 1.
0:01
Heavy artillery - salvo - long 1.
0:01
Autocannon - salvo - short - heavy artillery shot 2.
0:02
Autocannon - salvo - short - heavy artillery shot 1.
0:01
Autocannon - salvo - long - heavy artillery shot 2.
0:02
Autocannon - salvo - long - heavy artillery shot 1.
0:02
Autocannon - salvo - double salvo - heavy artillery shot.