0:09
Langano Lake, Ethiopia - Ethiopian Boubou bird calling (3).
0:04
Langano Lake, Ethiopia - bird calling (2).
0:09
Langano Lake, Ethiopia - Ethiopian Boubou bird calling (2).
0:08
Langano Lake, Ethiopia - Ethiopian Boubou bird calling (1).
0:40
Langano Lake, Ethiopia - Woodland kingfisher bird calling.
2:08
Langano Lake, Ethiopia - Silver-cheeked Hornbill bird calling (2).
0:03
Langano Lake, Ethiopia - Silver-cheeked Hornbill bird calling (1).
0:09
Ethiopia - birds calling.
5:00
Addis Abeba, Ethiopia - Residential area, morning ambience (2).
3:00
Addis Abeba, Ethiopia - Residential area, morning ambience (1).
3:15
Addis Abeba, Ethiopia - busy restaurant ambience.
1:40
Addis Abeba, Ethiopia - residential outdoor night time ambience.
5:00
Addis Abeba, Ethiopia - residential outdoor mid day ambience.
3:47
Addis Abeba, Ethiopia - residential outdoor evening ambience (1).
2:32
Addis Abeba, Ethiopia - residential outdoor evening ambience (1).
5:00
Addis Abeba, Ethiopia - residential outdoor evening ambience (1).
5:00
Addis Abeba, Ethiopia - residential outdoor, day time ambience, near church.
3:31
Addis Abeba, Ethiopia - residential outdoor, morning ambience.
3:25
Addis Abeba, Ethiopia - public piazza ambience.
5:00
Addis Abeba, Ethiopia - outdoor market ambience.