Sound design rhythm - tabascope – 160

Sound design rhythm - tabascope – 160 BPM.
0:12

Library

Glitchmachines

Quality

WAV, 96kHz, 24bit