Sound design rhythm - stomper – 130

Sound design rhythm - stomper – 130 BPM.
0:14

Library

Glitchmachines

Quality

WAV, 96kHz, 24bit