Slingshot firing big washer, mono (77

0:01
Slingshot firing big washer, mono (77).