Slingshot firing big washer, mono (76

0:01
Slingshot firing big washer, mono (76).