Slingshot firing big washer, mono (75

0:01
Slingshot firing big washer, mono (75).