Slingshot firing big washer, mono (74

0:01
Slingshot firing big washer, mono (74).