Slingshot firing big washer, mono (72

0:01
Slingshot firing big washer, mono (72).