Shekere BPM 85 6 Shriek 2011

0:03
Shekere shaker loop - BPM 85 6