Renault Master 28dTi Exterior Passby Slow Mono

0:25
Renault Master 28dTi van passing by slowly, exterior perspective, mono recording (1).