Tremolo resonant shimmer BLASTWAVEFX 29186

0:03
Tremolo resonant shimmer