Mazda 3 hatchback insert key start idle turn off fan off key out

0:10
Mazda 3 hatchback insert key, start, idle, turn off fan, turn off car and key out