HUMAN MALE SWALLOW BURP 01

0:01
A male burping. Quick burp.