TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CB RADIO STATIC SHORT 01

0:01
Short burst of CB radio static