FOLEY STYROFOAM SCRAPE SHORT SOFT STYROFOAM 01

0:01
Short scrape of soft piece of styrofoam dragging