FOLEY DUFFLE BAG RUMMAGE LONG ZIP OPEN 01

0:09
Zipping open a duffle bag and rummaging through it