MXE 132 G Fragment

0:07
Electro Loop - choppy synth, 132 bpm, key of G.