MOTOR FAN 056 int mechanical AC typeD contact mic

3:45
Fan motor - interior perspective - AC - type D - contact microphone 1.