Hit - organic - pomelo - mallet - omnidirectional microphone 2

Hit - organic - pomelo - mallet - omnidirectional microphone 2.
0:01

Library

Sonigon

Quality

WAV, 96kHz, 24bit