GSSKA16 01setA 162

0:12
8 bar Ska drum beat at 162 bpm