GSSKA15 04setA 159

0:08
5 bar Ska drum beat at 159 bpm