GSRGA17 03set 142

0:14
8 bar Reggae drum loop at 142 bpm