GSRGA06 02set 102

0:09
4 bar Reggae drum loop at 102 bpm