GoresquishingfoodINT MS

0:25
Squishing gore – wet, crunchy food.