Bidet sprayer - modern Nahm brand - spraying many times, short - stereo

Bidet sprayer - modern Nahm brand - spraying many times, short - stereo.
0:16

Category

Bathroom

Library

Airborne Sound

Quality

WAV, 96kHz, 24bit