Bidet sprayer - modern Nahm brand - spraying many times, short - mid side

Bidet sprayer - modern Nahm brand - spraying many times, short - mid side.
0:16

Category

Bathroom

Library

Airborne Sound

Quality

WAV, 96kHz, 24bit