80 s chords 9 120 bpm

0:16
80's chords at 120 BPM