80 s chords 5 120 bpm

0:08
80's chords at 120 BPM