200 bpm thrash tempo Kalavrezos 2011

0:01
Drum loop - 200 BPM - thrash tempo 1