0:06
Crushing an empty chocolate box.
0:03
Crushing an empty carton (2).
0:03
Crushing an empty carton (1).