0:02
Ek Tara loop - 120 BPM 03
0:05
Ek Tara pluck
0:02
Ek Tara loop - 120 BPM
0:05
Ek Tara pluck BPM 01
0:02
Ek Tara loop - 120 BPM 02
0:02
Ek Tara loop - 120 BPM 01