0:04
Rummaging through a duffle bag
0:01
Zipping open a duffle bag
0:09
Zipping open a duffle bag and rummaging through it
0:06
Rummaging through a duffle bag and zipping it closed