WOODEN POLE THROWN ONTO CARPET

0:01
Wooden pole thrown onto carpet.