Toy gavel hitting x2 slowly

0:01
Toy gavel hitting x2 slowly