Toy gavel hitting mutedly x3

0:02
Toy gavel hitting mutedly x3