Toy gavel hitting mutedly x1

0:01
Toy gavel hitting mutedly x1