Toilet flush powerfully with glugs 3

0:16
Toilet flush powerfully with glugs 3