0:01
8-bit digital gunshot (10), soft hit.
0:01
8-bit digital gunshot (9), plunk.
0:01
8-bit digital gunshot (8), buzzy and short.
0:01
8-bit digital gunshot (7), buzzy and long.
0:01
8-bit digital gunshot (6), squealching.
0:01
8-bit digital gunshot (5), reverb.
0:01
8-bit digital gunshot (4), machine gun.
0:01
8-bit digital gunshot (3), machine gun.
0:01
8-bit digital gunshot (2), quick shot.
0:01
8-bit digital gunshot (1), reverb.
0:01
8-bit digital gun loading (2).
0:01
8-bit digital gun loading (1).
0:04
Mosin Nagant - short (7.62x54R) firing, medium perspective.
0:02
Mosin Nagant - short (7.62x54R) firing, medium perspective.
0:02
Mosin Nagant - short (7.62x54R) firing, medium perspective.
0:02
Mosin Nagant - short (7.62x54R) firing, medium perspective.
0:03
Mosin Nagant - short (7.62x54R) firing, medium perspective.
0:04
Mosin Nagant - short (7.62x54R) firing, medium perspective.
0:03
Mosin Nagant - short (7.62x54R) firing, medium perspective.
0:03
Mosin Nagant - short (7.62x54R) firing, medium perspective.