0:03
Tonal static pass by - high, bee-like buzz (2).
0:02
Tonal static pass by - high, bee-like buzz (1).
0:02
Tonal static pass by - quick low swipe.
0:03
Tonal static pass by - swarming low buzz.
0:05
Tonal static pass by - droning low hum (1).
0:10
Tonal static pass by - rumbling low rum swirling.
0:04
Tonal static pass by - low hum back and forth.
0:03
Tonal static pass by - low hum (2).
0:02
Tonal static pass by - insect buzz (2).
0:04
Tonal static pass by - insect buzz (1).
0:10
Designed static pass by - buzzing and ringing
0:04
Designed static pass by - rippling and thumping.
0:02
Designed static pass by - rippling and throbbing.
0:05
Designed static pass by - swarming.
0:05
Designed static pass by - high-pitched rippling.
0:18
Designed static pass by - seething.