0:09
4 bar Latin Samba drum loop at 104 bpm
0:10
6 bar funky 4/4 drum beat loop at 151 bpm
0:08
4 bar Afro-jazz drum loop at 126 bpm
0:15
8 bar Afrofunk drum loop at 125 bpm
0:42
14 bar Calypso drum and percussion loop at 80 bpm
0:12
4 bar Calypso drum and conga loop at 80 bpm
0:08
4 bar Mozambique percussion loop with conga and cowbell at 123 bpm
0:12
4 bar Calypso drum and conga loop at 80 bpm
0:28
12 bar Latin Samba percussion section at 104 bpm
0:08
4 bar Latin Samba bass drum/hi-hat loop at 123 bpm
0:28
12 bar Latin Samba drums and full percussion section with Mozambique conga at 104 bpm
0:06
4 bar Mozambique percussion section loop at 156 bpm
0:10
5 bar Latin beat with ride at 116 bpm
0:08
4 bar Latin Samba drums with Mozambique percussion loop at 123 bpm
0:08
4 bar Latin Samba drums with Mozambique percussion loop at 123 bpm
0:30
16 bar 6/8 Afro-Cuban percussion section with fills at 126 bpm
0:15
8 bar 6/8 Rumba Columbia percussion section with fills at 126 bpm
0:08
4 bar Afrofunk drum loop at 126 bpm
0:09
4 bar Afrobeat drums with percussion at 112 bpm
0:08
4 bar Afrobeat drums with percussion at 126 bpm