0:01
Crowd vocalization - 'yes' 2.
0:01
Crowd vocalization - 'yes' 1.
0:02
Crowd vocalization - 'yay' 2.
0:02
Crowd vocalization - 'yay' 1.
0:02
Crowd reaction - surprised 2.
0:02
Crowd reaction - surprised 1.
0:11
Crowd reaction - saying 'hooray' and cheering.
0:02
Crowd reaction - saying 'ahh'.
0:12
Crowd reaction - disagreeing.
0:10
Crowd reaction - complaining.
0:13
Crowd reaction - cheering.
0:06
Crowd reaction - cheering and yelling 2.
0:07
Crowd reaction - cheering and yelling 1.
0:13
Crowd reaction - booing 2.
0:12
Crowd reaction - booing 1.
0:02
Crowd reaction - 'ooo' 2.
0:02
Crowd reaction - 'ooo' 1.
0:02
Crowd reaction - 'oh' 2.
0:02
Crowd reaction - 'oh' 1.
0:02
Crowd reaction - 'aww' 2.