1:00
Plain phone fidgeting phone cord.
1:45
Plain phone cord fidget and stretch, alone.
0:34
Plain phone coiled phone cord shaking 2.
0:34
Plain phone coiled phone cord shaking 1.